Οδηγός Κανονιστικής Συμμόρφωσης


Δείτε εδώ τον αναλυτικό Οδηγό Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ηθικής


Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου


Δείτε εδώ τον Κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου

Δείτε εδώ την αγγλική έκδοση του Κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου
 

 

Οδηγός Κανονιστικής Συμμόρφωσης


Δείτε εδώ τον αναλυτικό Οδηγό Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ηθικής
 


Αειφορία – ESG


Δείτε εδώ τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088

Δείτε εδώ τις Πληροφορίες σύμφωνα με τα Άρθρα 3, 4 &5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088