Δίκτυο συνεργατών


Spartali Katholiki


Tel: 22410 69 690. Fax: 22410 69 694 104, M. Petridi Street


Η διαφοροποίηση στο επάγγελμά σου, προσφέρει προστιθέμενη αξία και αναγνώριση20 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην ασφαλιστική αγορά. Ισόβιο μέλος του MDRT. Εξειδίκευση στην οικονομική ανάλυση "Financial Planning".
Όταν φύγουμε από το "εγώ" και πάμε στο "εμείς", τότε επιτυγχάνουμε τόσο ως άνθρωποι όσο και ως επαγγελματίες.
Εξειδίκευση στις ασφαλίσεις Υγείας, Ζωής, Περιουσίας και Unit Linked Αμοιβαίων Κεφαλαίων.