Όμιλος ΑΧΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015

5/8/2015

Ισχυρή επίδοση ευθυγραμμισμένη με τη Φιλοδοξία ΑΧΑ


Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη κατά 12% επί των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, κερδίζοντας από θετικές ισοτιμίες.

Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή κατά 11% και αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδηανά μετοχή κατά 12%.

 

Σε συγκρίσιμη βάση, με σταθερές ισοτιμίες:

                      Αύξηση στο σύνολο εσόδων κατά 2% φτάνοντας τα 55 δις ευρώ.

                      Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη κατά 2% φτάνοντας τα 3,1 δις ευρώ.

                      Αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη κατά 3% φτάνοντας τα 3,5 δις ευρώ.

                      Μείωση καθαρών κερδών κατά 7% φτάνοντας τα 3,1 δις ευρώ.

 

 «Η απόδοση της ΑΧΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ήταν ισχυρή, καθώς η Εταιρεία πέτυχε νέο ρεκόρ (σε επίπεδο εξαμήνου) με τα λειτουργικά της κέρδη να φτάνουν τα 3,1 δις ευρώ» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, κ. HenrideCastries. «Ο Όμιλος παραμένει σε πολύ καλή θέση για να ολοκληρώσει με επιτυχία τη “Φιλοδοξία ΑΧΑ” αυτό το χρόνο, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά την καταλληλότητα του επιχειρησιακού μας μοντέλου σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επιτόκια και μεταβλητότητα στις αγορές».

 

«Στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας έχουμε πετύχει σημαντική αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, η οποία έχει ενισχυθεί από την επικέντρωσή μας σε προϊόντα unit-linked. Στις γενικές ασφαλίσεις συνεχίσαμε να δίνουμε έμφαση στην κερδοφορία, γεγονός που έφερε μικρή αύξηση στα έσοδα. Η διαχείριση κεφαλαίων διατήρησε την ισχυρή δυναμική της, δίνοντας υψηλές καθαρές εισροές και στους δύο διαχειριστές κεφαλαίων μας, καθώς και ισχυρή αύξηση στα κέρδη. Τέλος, ο δείκτης φερεγγυότητάς μας παρέμεινε ανθεκτικός και ισχυρός».

 

«Θέτουμε, επίσης, τις βάσεις για μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό στηρίζεται μέσω της συνεχούς στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων μας μεταξύ αγορών και κλάδων παραγωγής, της αξιοποίησης ευκαιριών για οργανική ανάπτυξη και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εταιρείας μας. Για να το πετύχουμε αυτό, διερευνούμε τον κόσμο της τεχνολογίας για νέες τάσεις, επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου μας και προσελκύουμε τους σωστούς ανθρώπους που θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές, ώστε να απαντούμε στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας για προστασία».

  

Κύρια Οικονομικά Αποτελέσματα (Σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

 

 

1Η14

1Η15

Μεταβολή επί των δημοσιευμέων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

 
 

Σύνολο Εσόδων

49.705

54.521

+10%

+2%

 

Ζωή & Υγεία, Ετησιοποιημένη Νέα Παραγωγή

3.181

3.687

+16%

+5%

 

Ζωή & Υγεία, Περιθώριο Kέρδους Νέας Παραγωγής (%)

33,8%

34,0%

+0,2 pts

+0,2 pts

 

 

1Η14

1Η15

Μεταβολή επί των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή με σταθερές ισοτιμίες

 
 

Γενικές, Ετήσιος Δείκτης ζημιών & Εξόδων (%) – Combined Ratio

95,8%

95,1%

-0,7 pts

-0,6 pts

 

Λειτουργικά Κέρδη

2.777

3.102

+12%

+2%

 

Προσαρμοσμένα Κέρδη

3.112

3.485

+12%

+3%

 

Καθαρά Κέρδη

3.008

3.077

+2%

-7%

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) (%)

16,8%

16,1%

-0,6 pts

   

 

1Η14

1Η15

 

 

 
 

Μερίσματα Μετόχων (δις Ευρώ)

65,2

66,9

+3%

 

 

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (%) – Debt Gearing

24%

23%

-1 pt

   

Περιθώριο Φερεγγυότητας (%) – Solvency I

266%

258%

-8 pts

   

Περιθώριο Φερεγγυότητας (%) – Solvency II

201%

215%

+14 pts

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.axa.com/en/press/financialresults/