Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2017 Ομίλου ΑΧΑ

3/8/2017

Ισχυρή επίδοση ευθυγραμμισμένη με τη Φιλοδοξία 2020


«Για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η ΑΧΑ παρουσίασε για ακόμα μια φορά ισχυρές επιδόσεις, με τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται 5%, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ισχύ που έχουν οι θεμελιώδεις αρχές μας και την ανθεκτικότητα του στρατηγικού μας πλάνου, Φιλοδοξία 2020» είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Διατηρήσαμε την πειθαρχία μας στην ανάληψη επικερδών εργασιών, όπως τονίζεται από το ισχυρό μας περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής στον τομέα Ζωής & Επενδύσεων και από την ανάπτυξή μας σε πιο κερδοφόρες εργασίες Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων, εκτός κλάδου αυτοκινήτου. Οι ασφαλίσεις Υγείας και τα προϊόντα Unit – Linked παρουσίασαν μεγάλη δυναμική, με αύξηση εσόδων 6% και 11% αντίστοιχα».

 

«Παρουσιάσαμε σημαντική πρόοδο στη βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων στις Γενικές Ασφαλίσεις. Συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας για ενίσχυση της αποδοτικότητας σε όλο τον Όμιλο και είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας για τη μείωση εξόδων».

 

«Η ισχύς του ισολογισμού της ΑΧΑ τονίστηκε μία ακόμα φορά από τον ισχυρό δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ στο 201%»

 

«Οι ομάδες και οι συνεργάτες μας παρέμειναν δεσμευμένοι στο όραμά μας να δίνουμε δύναμη στους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Η ΑΧΑ απέδειξε για μία ακόμα φορά την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε μια βαθιά περιβαλλοντική και οικονομική αλλαγή, ιδιαίτερα, υποσχόμενη να χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροδότησή της και να προσφέρει καλύτερη προστασία σε ανεξάρτητους εργαζόμενους του ψηφιακού κλάδου».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
         
  1Η16 αναμορφωμένα*1H17Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτωνΜεταβολή σε συγκρίσιμη βάση
Σύνολο Εσόδων 54.035 54.283 + 0,5% 0,0%
Zωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα) 3.266 3.330 +1,9% +1,2%
Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας Παραγωγής (%) 39,7% 40,1% +0,4 pts 0,2 pts
Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio)  96,4% 96,1% -0,3 pts -0,2 pts
         
  1Η16 αναμορφωμένα*1H17Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτωνΜεταβολή σε σταθερή ισοτιμία
Λειτουργικά Κέρδη 3,063 3.171 +4% +3%
Προσαρμοσμένα Κέρδη 3,364 3.478 +3% +3%
Καθαρά Κέρδη  3,207 3.268 +2% +1%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%) 14,6% 14,7% -0,1 pts  
         
  FY161H17Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων  
Ίδια Κεφάλαια (δις ευρώ) 70,6 68 -4%  
Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%) 26% 16% 0 pts  
Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency II) (%) 197% 201% +4 pts  

 

*Τα αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2016 αναμορφώνονται, σε συνέχεια αναδιοργάνωσης του Διεθνούς Ασφαλιστικού τομέα. Η ΑΧΑ Corporate Solutions Life Reinsurance Company, η AXA Global Life και η AXA Liabilities Managers A&H αποτελούν πλέον μέρος του τομέα Ζωής & Επενδύσεων, ενώ η AXA Corporate Solutions Assurance, η AXA Assistance, η AXA Liabilities Managers και η AXA Global P&C αποτελούν τώρα μέρος του τομέα Γενικών Ασφαλίσεων.