Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Ομίλου ΑΧΑ

3/8/2016

Ανθεκτικότητα, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον


  • Συνολικά έσοδα, σταθερά, στα 54 δις ευρώ
  • Λειτουργικά κέρδη, σταθερά, στα 3,1 δις ευρώ
  • Προσαρμοσμένα κέρδη, μείωση 2%, στα 3,4 δις ευρώ
  • Καθαρά κέρδη, αύξηση 4%, στα 3,2 δις ευρώ

 

«Η ισχυρή επίδοση της ΑΧΑ στο πρώτο μισό του 2016 αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και των στρατηγικών επιλογών μας, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από χαμηλά επιτόκια και υψηλότερη μεταβλητότητα των αγορών. Έχουμε επιτύχει λειτουργικά κέρδη 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποδεικνύουν την ανθεκτικότητά μας παρά τις οικονομικές προκλήσεις της αγοράς και την αύξηση του κόστους από φυσικές καταστροφές. Οι οικονομικοί μας δείκτες παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί με το Περιθώριο Φερεγγυότητας ΙΙ να βρίσκεται στο 197%, πολύ ικανοποιητικά μέσα στο εύρος των στόχων μας» ανέφερε ο Thomas Buberl, Επερχόμενος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Στους τομείς Ζωής και Επενδύσεων εστιάσαμε στην κερδοφόρο ανάπτυξη εργασιών, με αυξημένες πωλήσεις στον κλάδο Υγείας και αποταμιευτικά προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη τόσο για στις ασφαλίσεις ιδιωτών όσο και για τις ασφαλίσεις εμπορικών κινδύνων, διατηρώντας την έμφαση στην κερδοφορία. Η Διαχείριση Κεφαλαίων συνέχισε την θετική της πορεία με καθαρές εισροές και για τους δύο διαχειριστές κεφαλαίων μας (ΑΧΑ ΙΜ και ΑΒ)».

 

 «Στη στρατηγική μας για την Φιλοδοξία 2020, που παρουσιάσαμε στις 21 Ιουνίου, δεσμευτήκαμε να εστιάσουμε σε ξεκάθαρους μοχλούς ανάπτυξης προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας ακόμα και σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, με τη νέα ομάδα διοίκησης και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε ενεργά για τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε ευθυγράμμιση με το όραμά μας να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να έχουν μια καλύτερη ζωή».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
         
  1Η15 αναμορφωμένα*1H16Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτωνΜεταβολή σε συγκρίσιμη βάση
Σύνολο Εσόδων 53.324 54.036 -0,50% 0,20%
Zωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα) 3.362 3.274 -2,60% -1,90%
Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας Παραγωγής (%) 37,3% 37,3% 0,0 pt -0,4 pt
Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio)  95,1% 96,0% +0,9 pt +0,9 pt
         
  1Η15 αναμορφωμένα*1H16Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτωνΜεταβολή σε σταθερή ισοτιμία
Λειτουργικά Κέρδη 3,075 3.063 0% 0%
Προσαρμοσμένα Κέρδη 3,457 3.364 -3% -2%
Καθαρά Κέρδη  3,077 3.207 4% 4%
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%) 16,0% 14,6% -1,4 pts  
         
  FY151H16Μεταβολή επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων  
Ίδια Κεφάλαια (δις ευρώ) 68,5 74,1 8%  
Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%) 26% 28% +2 pts  
Περιθώριο Φερεγγυότητας (Solvency II) (%) 205,0% 197,0% -8 pts  

 

*Τα αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015 αναμορφώνονται, σε συνέχεια της πώλησης των εργασιών Ζωής και Επενδύσεων στη Μ. Βρετανία.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://www.axa.com/en/newsroom/press-releases/20160803-half-year-earnings