Η ΑΧΑ επενδύει στους ανθρώπους της για ένα καλύτερο μέλλον

13/6/2017

Επιμόρφωση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για θέματα σεισμού, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας


  • Επιμόρφωση από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για θέματα σεισμού, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας
  • Ενδυνάμωση τεχνικής γνώσης – στρατηγική “FocusandTransform”
  • Ενίσχυση της πρόληψης – στόχος “FromPayertoPartner”

 

«Επικέντρωση και Μετασχηματισμός» (Focus and Transform) είναι οι δύο στρατηγικοί πυλώνες που ανακοίνωσε η ΑΧΑ στις 21 Ιουνίου 2016, για να επιτευχθεί η «Φιλοδοξία 2020». Παράλληλος στόχος είναι να μεταβεί από μια Εταιρεία «που απλώς αποζημιώνει» σε μια Εταιρεία «συνοδοιπόρο του πελάτη», επενδύοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόληψη μέσω εκπαίδευσης.

 

Σε αυτή τη βάση, η ΑΧΑ Ελλάδας, ενισχύοντας τους δεσμούς που έχει δημιουργήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά επιμορφωτικό σεμινάριο προς τους ανθρώπους της. Ως ένας από τους βασικούς συντελεστές της Εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017, ο Δρ. Ράλλης Κουρκουλής, παρουσίασε, συζήτησε και εμβάθυνε σε θέματα σεισμού.

 

Ο κ. Κουρκουλής, Ερευνητής του  Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα:

 

«Περιορισμός σεισμικού κινδύνου σε κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις: η αξία της πρόληψης».

 

Η παρουσίαση στηρίχθηκε στην ακαδημαϊκή γνώση και τη συμπυκνωμένη εμπειρία από γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας συζητήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση κινδύνων όταν σχετίζονται με τους σεισμούς, ενώ μέσα από τα γεγονότα, αναλύθηκαν μια σειρά από αστοχίες μικρών και μεγάλων έργων. Οι μηχανισμοί γένεσης σεισμών, το τεκτονικό περιβάλλον της Ελλάδας και οι παράμετροι του σεισμού που επηρεάζουν τις κατασκευές, έθεσαν τη βάση μιας συζήτησης που επεκτάθηκε στην καταστρεπτικότητα (και τα αίτια που συνέβαλαν σε αυτή) σεισμών που έχουν γίνει σε διαφορετικές περιοχές, οι οποίες όμως, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τους σεισμούς που συμβαίνουν – ή  μπορεί να συμβούν – στον ελλαδικό χώρο. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την ευστάθεια  διαφόρων τύπων υποδομών (μικρής, μεγάλης κλίμακας και βιομηχανικών), για να ολοκληρωθεί η συζήτηση με μια σειρά από μέτρα πρόληψης που μπορούν να λαμβάνονται για να μειώνονται οι συνέπειες του σεισμού.

 

Οι άνθρωποι της ΑΧΑ συμμετείχαν σε σχετικό πρόγραμμα για δεύτερη χρονιά. Στόχος της Εταιρείας είναι να ενδυναμώνει συνεχώς τους δεσμούς της με ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας στην κατεύθυνση της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας με απώτερο σκοπό την άρτια τεχνική γνώση και την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη προστασία των πολιτών.

 

                                                              Αχα Εμπ 1

 

                                                              Αχα Εμπ 2

 

                                                              Αχα Εμπ 3