Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΑΧΑ

28/2/2013

Ενίσχυση των επιδόσεων


  • Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% φτάνοντας τα 90,1 δισεκατομμύρια Ευρώ
  • Τα καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 9% φτάνοντας τα 4,3 δισ. Ευρώ
  • Τα προσαρμοσμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 28% φτάνοντας τα 4,5 δισ. Ευρώ
  • Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 4% φτάνοντας τα 4,2 δισ. Ευρώ, εξαιτίας των μη επαναλαμβανομένων κερδών 1,4 δισ. Ευρώ το 2011
  • Αύξηση στο μέρισμα κατά 4% φτάνοντας το 0,72 Ευρώ ανά μετοχή θα προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΧΕΙΑ

Σε Εκατ. Ευρώ

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά

2011

2012

Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση

Συνολικά Έσοδα

86,107

90,126

+5%

+2%

Περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%)

25.2%

31.2%

+6.1pts

+5.5pts

Ετήσιος μικτός δείκτης ζημιών

97.9%

97.6%

-0.3pt

-0.3pt

Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων

3,772

4,251

+13%

+9%

Προσαρμοσμένα κέρδη

3,460

4,548

+31%

+28%

Καθαρά κέρδη

4,190

4,152

-1%

-4%*

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (%)

27%

26%

-1pt

 

Περιθώριο Φερεγγυότητας (%)

183%

206%

+23pts

 

Τεχνικές χρηματοροές (Ευρώ δις)

4.2

4.7

+11%

 

Ίδια κεφάλαια (Ευρώ δις)

46.4

53.7

+16%

 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

10.3%

13.3%

+3.0pts

 

Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ)

0.69

0.72

+4.3%

 

* ή +44% εξαιρώντας 1.4 δις Ευρώ λόγω εξαιρετικά ευνοϊκών στοιχείων το 2011

 

 

 

 

 

 

 

«Η AXA πέτυχε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το 2012, με σημαντικά καθαρά κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων και σημαντική ανάπτυξη των ελεύθερων χρηματοροών. Αυτό, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό ισολογισμό, επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΧΑ να προτείνει στους μετόχους της αύξηση του μερίσματος σε 0,72 Ευρώ ανά μετοχή», δήλωσε ο Henri de Castries, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AXA. «Συνεχίσαμε ακατάπαυστα να εστιάζουμε στην αποδοτικότητα και την καινοτομία στα προϊόντα μας, καθώς και να επωφελούμαστε από τις αγορές υψηλής ανάπτυξης, έτσι ώστε να επεκτείνουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να φέρουμε αξία στους ασφαλισμένους μας στο εξελισσόμενο περιβάλλον της αγοράς».

«Επικεντρωθήκαμε στην υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, τη Φιλοδοξία  AXA και συνεχίσαμε να είμαστε πιο επιλεκτικοί μετατοπίζοντας περαιτέρω τις νέες μας εργασίες προς πιο κερδοφόρα τμήματα που απευθύνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Στη Ζωή και στις Γενικές είχαμε αύξηση στα έσοδα και στα αποτελέσματα, ενώ στη Διαχείριση Κεφαλαίου βελτιώσαμε τα κέρδη και είχαμε θετικές καθαρές εισροές στο β’ εξάμηνο».

«Το 2012 ήταν άλλη μια χρονιά επιτάχυνσης, κατά την οποία αξιοποιήσαμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, μέσω της προώθησης της κοινοπραξίας μας με την ICBC στην Κίνα στη Ζωή και την απόκτηση των δραστηριοτήτων στις Γενικές της HSBC στη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Μεξικό. Βελτιστοποιούμε τις δομές μας στα κόστη και είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε τους στόχους μας σε ότι αφορά στην αποδοτικότητα, στο πλαίσιο του στρατηγικού μας πλάνου, Φιλοδοξία ΑΧΑ».

«Παραμένουμε πρώτα και πάνω από όλα επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, τη Φιλοδοξία ΑΧΑ. Ακολουθώντας αυτό το ταξίδι της αλλαγής μας δίνεται η δυνατότητα να πετύχουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, ενώ μένουμε επικεντρωμένοι στο σκοπό μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους».

Πιο αναλυτικές πληροφορίες στο:

http://www.axa.com/lib/en/library/pr/group/2013/14036.aspx