Επικέντρωση και μετασχηματισμός (Focus and Transform): η ΑΧΑ αποκαλύπτει τη νέα στρατηγική της «Φιλοδοξία 2020»

21/6/2016

Παγκόσμια Φιλοδοξία


Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μετόχων της ΑΧΑ στο Παρίσι, στη διάρκεια της οποίας η νέα διοίκηση παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο «Φιλοδοξία 2020».

 

«Η επιτυχία της Φιλοδοξίας ΑΧΑ αποτέλεσε ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για να επιδιώξουμε τον μετασχηματισμό μας, για να προσαρμοστούμε και να αναπτυχθούμε σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον», είπε ο Thomas Buberl, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος το Ομίλου ΑΧΑ.

 

«Η Επικέντρωση - ο πρώτος στρατηγικός πυλώνας μας - αφορά στην ανάληψη ενεργειών σήμερα που θα διασφαλίσουν ότι θα προσφέρουμε στους επενδυτές μας ό,τι περιμένουν από εμάς. Θα αναπτύξουμε, επιπλέον, τη λειτουργία μας σε επιλεγμένους τομείς όπως οι εμπορικοί κίνδυνοι και τα αποταμιευτικά προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, και σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Ασία αξιοποιώντας τα ισχυρά μας σημεία και τις βέλτιστες πρακτικές μας. Επίσης θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την αποδοτικότητά μας και τα περιθώρια τεχνικής κερδοφορίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συμβάλλουν στον στόχο μας να έχουμε ετήσια ανάπτυξη στα λειτουργικά έσοδα ανά μετοχή μεταξύ 3% και 7%, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού πλάνου».

 

«Παράλληλα, ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας αφορά στο μετασχηματισμό της Εταιρείας μας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αυριανή μας ανάπτυξη. Επιθυμούμε να προσαρμόσουμε το επιχειρησιακό μας μοντέλο από «μια Εταιρεία που αποζημιώνει», σε «μια Εταιρεία-συνεργάτη των ασφαλισμένων μας». Αυτό συνεπάγεται επιτάχυνση στον τομέα της επιχειρησιακής καινοτομίας για να απαντάμε στις γρήγορα εξελισσόμενες  απαιτήσεις των πελατών μας στον ψηφιακό κόσμο και περαιτέρω ανάπτυξη σε περιοχές όπως η πρόληψη και η προστασία. Η επιτυχία αυτού του μετασχηματισμού θα βασιστεί στη δέσμευση και την ενέργεια που θα δείξουν οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες μας και οι λοιποί Εταίροι, να προσαρμόσουν τις δυνατότητές τους για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας».

 

«Αυτές οι δύο προτεραιότητες για την ΑΧΑ είναι τα πρώτα βήματα για το μακροπρόθεσμο όραμά μου, το οποίο είναι να ενδυναμώνει η ΑΧΑ τους ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή».

 

Κύριοι οικονομικοί στόχοι για το 2020

 

 • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή (μέση ετήσια αύξηση) μεταξύ 3% και 7%.
 • Συνολικές ελεύθερες χρηματορροές από λειτουργίες του Ομίλου, 28 – 32 δις ευρώ.
 • Προσαρμοσμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, μεταξύ 12% - 14% για την περίοδο 2016 – 2020.
 • Στόχος για τον Δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ, μεταξύ 170% και 230%.
 • Εξοικονόμηση δαπανών προ φόρων 2,1 δις ευρώ.

 

 

Παγκόσμια Φιλοδοξία

 

Το νέο πλάνο πενταετίας βασίζεται σε δύο στρατηγικές προτεραιότητες: επικέντρωση και μετασχηματισμός.

 

Η πρώτη προτεραιότητα αφορά στην άμεση και συνεχή επικέντρωση σε βιώσιμη αύξηση κερδοφορίας για την περίοδο του επιχειρησιακού πλάνου, βασισμένη στην επιλεγμένη ανάπτυξη, στην αποδοτικότητα των δαπανών, στη βελτίωση τεχνικών περιθωρίων καθώς και στην ενεργή διαχείριση κεφαλαίων και χρηματικών διαθέσιμων. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα δώσουν στην ΑΧΑ τη δυνατότητα να αυξήσει τα κέρδη και τα ίδια κεφάλαια, ακόμα και σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

 

Την ίδια ώρα, η ΑΧΑ θα επιταχύνει τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού της μοντέλου βασισμένη σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τις γρήγορα μεταλλασσόμενες απαιτήσεις των πελατών στον ψηφιακό κόσμο, κινούμενη από ένα μοντέλο λειτουργίας «μιας Εταιρείας που αποζημιώνει», σε ένα μοντέλο λειτουργίας «μιας Εταιρείας που βρίσκεται ως συνεργάτης δίπλα στους πελάτες της», προσαρμόζοντας σχετικά τις δυνατότητες των εργαζομένων της σε αυτή τη φιλοδοξία.

 

Φιλοδοξία Ζωής και Επενδύσεων

 

«Στους τομείς Ζωής και Επενδύσεων, ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες ανάπτυξης που προκύπτουν από τα χαμηλά επιτόκια και να επενδύσουμε στον επιτυχή μετασχηματισμό του μίγματος εργασιών που έχει επιτευχθεί στις ώριμες αγορές. Θα στοχεύσουμε να αναπτύξουμε τον πολύ επικερδή τομέα της Προστασίας και της Υγείας, τόσο στις μεγάλες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα αποταμιευτικά προϊόντα, αφενός προωθώντας υβριδικά προϊόντα και προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, αφετέρου αξιοποιώντας το ισχυρό αποτύπωμα που έχουμε στα δίκτυα διανομής μας και τις εσωτερικές μας δυνατότητες στη διαχείριση κεφαλαίων» είπε ο PaulEvans, Διευθύνων Σύμβουλος του τομέα Ζωής και Επενδύσεων και του τομέα Υγείας για τον Όμιλο ΑΧΑ.

 

Φιλοδοξία Γενικών Ασφαλίσεων

 

«Στους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων, στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε ενεργά το αποτύπωμά μας στους εμπορικούς κινδύνους και να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης, συνεχίζοντας παράλληλα να μετασχηματίζουμε τις λειτουργίες λιανικής μας για να απαντούμε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας. Στοχεύουμε στην αποδοτική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κερδοφορία μας, αξιοποιώντας τις τεχνικές μας δυνατότητες, τη μοναδική μας προοπτική σε επίπεδο δεδομένων και τις νέες τεχνολογίες» ανέφερε ο GaëlleOlivier, Διευθύνων Σύμβουλος Ζημιών και Περιουσίας στον Όμιλο ΑΧΑ.

 

Ιδιαιτερότητες σχετικές με τα επιτόκια

 

Το εύρος 3% έως 7% μέσης ετήσιας αύξησης λειτουργικών κερδών ανά μετοχή που έχει δοθεί στους βασικούς δείκτες, αντανακλά προσεκτικές επιτοκιακές υποθέσεις όπου η ετήσια επίδραση κυμαίνεται μεταξύ -5% (που αντιστοιχούν σε σταθερά επιτόκια τα οποία παραμένουν στο σημερινό επίπεδο για τα επόμενα 5 έτη) και -1% (που αντικατοπτρίζουν μια μέτρια αύξηση των επιτοκίων για τα επόμενα 5 έτη). Μια σειρά από ενέργειες κάτω από την εποπτεία της διοίκησης (π.χ. βελτίωση αποδοτικότητας, βελτίωση περιθωρίων κέρδους, αύξηση εσόδων, συγχωνεύσεις και εξαγορές) στοχεύουν κυρίως να συμβάλλουν κατά 8% στα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή παρά να μειώσουν την επίδραση των χαμηλών επιτοκίων.

 

Πρόσθετα στους βασικούς δείκτες, οι παρακάτω στόχοι ανακοινώθηκαν επίσης κατά τη σημερινή παρουσίαση:

 

 • Μέση ετήσια αύξηση αξίας νέων επενδυτικών εργασιών 3% - 5% στις ώριμες αγορές με σταθερό μίγμα εργασιών για την περίοδο 2015 – 2020.
 • Μέση ετήσια αύξηση εσόδων Υγείας 3% - 5% για την περίοδο 2015 – 2020.
 • Δείκτης ζημιών Υγείας και Προστασίας στο 80% έως το 2020.
 • Δείκτης ζημιών και εξόδων (combined ratio) Υγείας και Προστασίας 93% - 94% έως το 2020.
 • Αύξηση λειτουργικών κερδών στον τομέα Υγείας και Επενδύσεων κατά 350 εκατομμύρια ευρώ από διαχείριση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έως το 2020.
 • Έσοδα Γενικών Ασφαλίσεων Εμπορικών Κινδύνων (μέση ετήσια αύξηση) 3% - 5% για την περίοδο 2015 – 2020.
 • Δείκτης ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων (τρέχοντος έτους) 70% έως το 2020.
 • Δείκτης ζημιών και εξόδων (combined ratio) 94% - 95% έως το 2020.
 • Ca. -1 βαθμός του Δείκτη ζημιών του Ομίλου να προκύψει από την αξιοποίηση δεδομένων (smart data) για την περίοδο 2015 – 2020.
 • Λειτουργικά κέρδη Ασίας (μέση ετήσια αύξηση) 10% - 12% για την περίοδο 2015 – 2020.