Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

2/12/2016

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών


Στο πλαίσιο της Πράξης αρ. 45/21-112014, ΦΕΚ Β 3350/12.12.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τ.τ.Ε, η ΑΧΑ Ασφαλιστική διενεργεί σεμινάρια τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα για την επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των (αντ)σφαλιστικών διαμεσολαβητών στους τομείς Α, Β και Γ για το έτος 2016.Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τα εγκεκριμένα σεμινάρια και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις κατανόησης θα χορηγούνται «Βεβαιώσεις Περαίωσης», οι οποίες θα είναι απαραίτητες κατά την ανανέωση της άδειάς τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η πιο πάνω Πράξη.Δείτε εδώ αναλυτική ενημέρωση για το πλαίσιο Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, καθώς και τη διεξαγωγή των σχετικών σεμιναρίων.