Χρυσοί κανόνες της επένδυσης

Σχεδιασμός επένδυσης

Χρυσοί κανόνες της Επένδυσης Χρυσοί κανόνες της Επένδυσης

Αναλύω την τρέχουσα οικονομική μου κατάσταση.
Θέτω τα όρια του επενδυτικού κινδύνου που προτίθεμαι να αναλάβω.

Ορίζω τους επενδυτικούς μου στόχους
Οι στόχοι μου πρέπει να είναι ρεαλιστικοί.

Συμβουλεύομαι τον Χρηματοοικονομικό - Ασφαλιστικό μου Σύμβουλο
Ο Σύμβουλος θα μου επιβεβαιώσει ότι οι στόχοι μου είναι ρεαλιστικοί και θα με συμβουλεύσει στην κατάρτιση του επενδυτικού μου σχεδίου.

Επενδύω μακροχρόνια
Η αστάθεια είναι χαρακτηριστικό της επένδυσης. Επενδύοντας με μακροχρόνιο ορίζοντα ελαχιστοποιώ τα αποτελέσματα της αρνητικής διακύμανσης και μεγιστοποιώ τα οφέλη από τη θετική διακύμανση.

Επενδύω ποιοτικά
Επιλέγω επενδύσεις όπου υπάρχει δυναμική για αύξηση της αξίας τους.

Διαφοροποιώ τις επενδύσεις μου
Δε βάζω «όλα τα αυγά σε ένα καλάθι». Με τη διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιό μου ενδεχόμενη απώλεια από μία επενδυτική μου επιλογή μπορεί να «εξισορροπιστεί» / «αποσβεστεί» από τα οφέλη μίας άλλης επενδυτικής μου επιλογής.

Επιμένω στο σχέδιό μου για να πετύχω τους στόχους μου
Η επένδυση αποδίδει καλύτερα σε μακροχρόνια βάση. Επιμείνω στο πλάνο μου για επίτευξη του στόχου μου.