Έντυπα ΑΧΑ

23/7/2019

Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας MyAXA Check-In

23/7/2019

Έντυπο Δηλώσεων Ασφαλισμένου Υπηρεσίας MyAXA Check-In

17/5/2018

Αναγγελία ατυχήματος ή ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

19/9/2016

Δήλωση ατυχήματος Κλάδου Αυτοκινήτου

23/2/2014

Αλλαγή διεύθυνσης

1/6/2016

Έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

27/12/2018

Αίτηση μετατροπής Alpha Global Medical Care

27/12/2018

Αίτηση Μετατροπής Υγείας Mediσυν2

25/5/2018

Αίτηση μετατροπής ασφαλιστηρίου Mediσυν Care

25/5/2018

Αίτηση μετατροπής υγείας

1/6/2019

Αίτηση μετατροπής ζωής

23/2/2014

Πράσινη Κάρτα

29/12/2014

Telehealth - Υπεύθυνη Δήλωση προς ΑΧΑ από Αλλοδαπούς

1/4/2016

Πάγια εξουσιοδότηση με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού Alpha Bank

13/2/2017

Αίτηση εξαγοράς ασφαλιστηρίου ζωής

14/11/2019

Έντυπο Αναγγελίας ζημιάς Alpha Feel Safe

12/6/2017

Έντυπο αναγγελίας ζημιάς κλάδου Πυρός

Άλλα έντυπα

8/12/2013

Δήλωση Φιλικού Διακανονισμού

3/11/2013

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

19/9/2016

Αίτηση αποζημίωσης Κλάδου Αυτοκινήτου

16/3/2017

Δήλωση φορολογικής κατοικίας

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CSR και FATCA από Ελέγχοντα Πρόσωπα

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Νομικά πρόσωπα - οντότητες

10/2/2017

Έντυπο αυτοπιστοποίησης CRS και FATCA Φυσικά Πρόσωπα