Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί μέρος των βασικών αρχών της ΑΧΑ

 

Η στρατηγική της ΑΧΑ

Οι δεσμεύσεις

Η Εταιρική Υπευθυνότητα απαιτεί μία μακροπρόθεσμη εστίαση, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή πτυχή ορισμένων τοπικών ζητημάτων. Η ΑΧΑ είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, των οποίων στόχος είναι να προωθήσουν την Εταιρική Υπευθυνότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.

...

Εργαζόμενοι

Υπευθυνότητα στο εργασιακό περιβάλλον

Η AXA είναι υπεύθυνος εργοδότης και έχει ως στόχο τη δέσμευση των εργαζομένων. Η επίτευξη αυτού του στόχου σημαίνει τη δημιουργία ενός εργασιακού χώρου βασισμένου στις αξίες της AXA που καλλιεργούν τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, προωθούν τη συμμετοχή των εργαζομένων, ενθαρρύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη και υποστηρίζουν την ευημερία των εργαζομένων.

Οι δεσμεύσεις της Εταιρίας

Για την επίτευξη της Φιλοδοξίας της ΑΧΑ να γίνει η προτιμώμενη Εταιρία στον κλάδο της, είναι απαραίτητα τα κίνητρα, η δέσμευση όλου του προσωπικού και ο σεβασμός των εργαζομένων στις αξίες του Ομίλου - επαγγελματισμός, καινοτομία, πραγματισμός, ομαδικό πνεύμα και ακεραιότητα. Σε αντάλλαγμα, η AXA έχει δεσμευθεί να προωθήσει την ικανοποίηση των εργαζομένων προβάλλοντας τις ακόλουθες αρχές.

...

Προωθώντας ίσες ευκαιρίες

Στην ΑΧΑ στόχος είναι η δημιουργία νοοτροπίας της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης, δηλαδή η αναγνώριση και ο σεβασμός των ατομικών διαφορών και η εκτίμηση μίας ποικιλίας υποβάθρων, πολιτισμών και προοπτικών.

Σημαίνει, επίσης, την ενίσχυση των ικανοτήτων κάθε εργαζόμενου, ανεξάρτητα από τα φυσικά χαρακτηριστικά ή αν το άτομο ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα στην κοινωνία. Η πολιτική αυτή παρέχει μία βιώσιμη προσέγγιση για τη διαφορετικότητα, ώστε να διασφαλίζονται οι πρακτικές διαχείρισης της AXA:

...

Ατομική δέσμευση

Ένα διαχειριστικό μοντέλο που ενδυναμώνει τους ανθρώπους, με βάση την ατομική παρακολούθηση και την ανάπτυξη

Η πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού βασίζεται σε ένα διαχειριστικό μοντέλο που ενδυναμώνει  τους ανθρώπους, σύμφωνα με πέντε βασικές αξίες της AXA: επαγγελματισμό, καινοτομία, πραγματισμό, ομαδικό πνεύμα και ακεραιότητα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι κατανοούν σαφώς ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες και προσδιορίζουν τους ατομικούς στόχους μαζί, κατά τις ετήσιες αξιολογήσεις της απόδοσής τους. Οι εργαζόμενοι της AXA έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να αναπτύξουν τις υφιστάμενες, ανοίγοντας το δρόμο για την προσωπική τους ανάπτυξη. ...

Πελάτες & Μέτοχοι

Πελάτες

Υπευθυνότητα στις σχέσεις με τους πελάτες και στα προϊόντα μας

Η AXA προάγει την υπευθυνότητα στις σχέσεις με τους πελάτες μέσω της απλής και ξεκάθαρης επικοινωνίας, μέσω της προώθησης των προϊόντων της, καθώς και της υπεύθυνης διαχείρισης της διαδικασίας αποζημιώσεων. Η Εταιρεία προσφέρει αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που επίσης ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές, καθώς και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

...

Μέτοχοι

Υπευθυνότητα στο μοντέλο Διακυβέρνησης

Η ευθύνη της ΑΧΑ έναντι των μετόχων της, περιλαμβάνει τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της Εταιρίας μέσω της διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης και της νοοτροπίας της επιχειρησιακής ηθικής, που υποστηρίζεται από τα πρότυπα της AXA και του κώδικα δεοντολογίας. Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των εργασιών μας στο σύνολο της κοινωνίας, προσπαθούμε επίσης να εντάξουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές στη διακυβέρνησή μας, στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και στην επενδυτική στρατηγική.

...

Προμηθευτές & Περιβάλλον

Προμηθευτές

Υπευθυνότητα στην επιλογή προμηθευτών και στις σχέσεις μαζί τους

Ως εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, πολλές από τις επιπτώσεις μας στην κοινωνία δεν οφείλονται στη παραγωγική μας διαδικασία, αλλά στην επιλογή των προμηθευτών, από την αγορά χαρτιού μέχρι τους φορείς παροχής υπηρεσιών για τις ασφαλιστικές απαιτήσεις. Κατά τη λήψη αυτών των επιλογών, ενσωματώνουμε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στην επιλογή και διαχείριση των προμηθευτών μας.

...

Περιβάλλον

Υπευθυνότητα στο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα

Η AXA έχει δεσμευθεί να μειώσει τις άμεσες επιπτώσεις της στο περιβάλλον, με την ενεργή διαχείριση των αποβλήτων, των εκπομπών και την κατανάλωση των φυσικών πόρων. Έχουμε επίσης, επίγνωση του ρόλου που μπορούμε να διαδραματίσουμε στην προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ενδιαφερομένων μερών μας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατανόησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και τη δέσμευση να υποστηρίξουμε τον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή και άλλων προσπαθειών προστασίας του περιβάλλοντος.

...

Ecomobility

 


Εκστρατεία Ecomobility

Η ΑΧΑ συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά ως Τοπικός Υποστηρικτής στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην εκστρατεία «ECOMOBILITY Οικολογική Μετακίνηση», η οποία διοργανώνεται από το ECOCITY για ένατη χρονιά.

Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα, το οποίο καλλιεργεί έντονα την περιβαλλοντική διάπλαση των νέων, μέσα από το μήνυμα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται» και έχει προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και στην ανάπτυξη συνηθειών που θα ευνοούν τις Πράσινες Μεταφορές στις πόλεις.

...

Ανακύκλωση

Η ΑΧΑ στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και πρώτων υλών και της μείωσης του όγκου απορριμμάτων, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, σε συνεργασία με:

...

Κοινωνία

Αυτόνομη οδήγηση και οδική ασφάλεια, προκλήσεις και ηθικά διλήμματα: η οπτική της ΑΧΑ για το μέλλον της ασφαλούς μετακίνησης

Στο τρίγωνο «άνθρωπος – όχημα – υποδομές» ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός στον οποίο οφείλεται σήμερα με σημαντική διαφορά η πρόκληση τροχαίων συμβάντων. Με αυτό το δεδομένο, η αυτόνομη οδήγηση αναμένεται να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στη δραστική μείωση των τροχαίων. Παρόλα αυτά, τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι τροχαία θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Σε ένα μοναδικό παγκόσμιο event που φιλοξένησε η ΑΧΑ στην Ελβετία (πολεμικό αεροδρόμιο Dübendorf, Ζυρίχη) παρουσιάστηκαν αναλύσεις για τρεις προσομοιώσεις τροχαίων ατυχημάτων, βγαλμένων από τη νέα εποχή, όπου τα οχήματα θα κινούνται αυτόνομα.
Σενάριο 1 – Hackers εισβάλουν κακόβουλα στο λογισμικό ενός αυτόνομου οχήματος

Ένα αυτόνομο όχημα πλησιάζει άλλο όχημα το οποίο είναι ακινητοποιημένο – πιθανώς σε κάποιο φανάρι ή μποτιλιάρισμα. Υπό κανονικές συνθήκες ο εγκέφαλος του αυτόνομου οχήματος θα έδινε εντολή για επιβράδυνση. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχει προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό κάποιου hacker. Το αυτόνομο όχημα, αντί να μειώσει ταχύτητα, αυξάνει και συγκρούεται σφοδρά με το ακινητοποιημένο όχημα προκαλώντας πιθανώς, τραυματισμούς.

Σενάριο 2 – Βράχος 120 κιλών πέφτει από ψηλά, το αυτόνομο όχημα αδυνατεί να τον αναγνωρίσει

Η σημερινή πραγματικότητα λέει πως ένα αυτόνομο όχημα δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει δυνητικούς κινδύνους, όπως ένας βράχος 120 κιλών έτοιμος να κυλήσει από μία πλαγιά, δίπλα στο δρόμο. Στη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από την ΑΧΑ το όχημα δεν άλλαξε πορεία για να αποφύγει τον βράχο με αποτέλεσμα αυτός να περάσει μέσα από το παρμπρίζ στην καμπίνα των επιβατών.

Σενάριο 3 – Το αυτόνομο όχημα αποφασίζει ότι το να τραυματιστεί (πιθανώς) θανάσιμα ένας άνθρωπος είναι καλύτερο απ’ το να τραυματιστούν βαριά περισσότεροι

Σήμερα, σε περίπτωση που ένα τροχαίο δε μπορεί να αποφευχθεί ο οδηγός καλείται να αντιδράσει με γνώμονα τη συνείδησή του για να προκαλέσει τις μικρότερες δυνατές απώλειες (σε επίπεδο τραυματισμών και ζημιών). Στο μέλλον, τα αυτόνομα οχήματα θα αποφασίζουν, με βάση τον δικό τους «κώδικα», προς τα πού πρέπει να κινηθούν για να προκαλέσουν τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Στη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη, το αυτόνομο όχημα άλλαξε πορεία, «προτιμώντας» να χτυπήσει ένα ATV και να τραυματίσει θανάσιμα τον αναβάτη του (προστατεύοντας όμως έτσι τους δικούς του επιβάτες) και όχι να συγκρουστεί με ένα μεγάλο όχημα και να ρισκάρει να τραυματιστούν περισσότεροι επιβάτες, στα δύο οχήματα.

Σε αυτή τη νέα εποχή η ασφάλιση θα αφορά νέους κινδύνους, για τους οποίους η ΑΧΑ καταβάλει σημαντική προσπάθεια να είναι προετοιμασμένη, ώστε να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

...

AXA HEARTS IN ACTION

Οι Έλληνες εθελοντές με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, από το 2007 προσφέρουν τις υπηρεσίες και το χρόνο τους στους παρακάτω φορείς:

...

Φιλανθρωπία

Πρόγραμμα Βοηθείας και Αλληλεγγύης στο χωρίο Μηλέα, Δήμου Ζαχάρως

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Σεπτεμβρίου 2007, ξεκίνησε πρόγραμμα βοηθείας και αλληλεγγύης στο χωριό Μηλέα, του Δήμου Ζαχάρως. Συγκεκριμένα:
Τρόφιμα και ρούχα παραδόθηκαν στους κατοίκους με την συμβολή όλου του Ομίλου ΑΧΑ.
Επιπλέον, η ΑΧΑ ανέλαβε την χρηματοδότηση για την κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου, επιθυμία που εκφράστηκε από τους κατοίκους του χωριού. Το πολιτιστικό κέντρο που κατασκευάστηκε στο χωριό Μηλέα, καλύπτει την ανάγκη στέγασης διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων του χωριού. Το κόστος ανέργεσης του έργου ανήλθε στα 220.000 ευρώ.

...

Ερευνητικό Ταμείο της ΑΧΑ

Μέσα από την έρευνα, πετυχαίνουμε την προστασία

Το Ερευνητικό Ταμείο της ΑΧΑ δημιουργήθηκε το 2008 για να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα που θα συμβάλει στην κατανόηση και την πρόληψη των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών κινδύνων. Το Ταμείο υποστηρίζει την έρευνα παγκόσμιου κύρους στους τομείς αυτούς παρέχοντας στους φορείς τα μέσα για την προσέλκυση και διατήρηση των σημερινών κορυφαίων επιστημόνων και των μελλοντικών γενεών. Το Ταμείο επιδιώκει τη στήριξη καινοτόμων και πρωτοποριακών διεπιστημονικών σχεδίων, ιδίως μάλιστα αφού τέτοιου είδους έργα μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη στήριξή τους από αλλού".Ezra Suleiman, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του AXA Research Fund

 

Εκπαίδευση για ασφαλή οδήγηση

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δημιούργησε ένα online εργαλείο εκπαίδευσης για την ασφαλή οδήγηση που είναι διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της. Την ανάγκη για αυτό το βήμα εξηγεί ο κ. Henri de Castries, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ.

...

Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής

 

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης και κυκλοφορίας για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου στα σχολεία.

Εκπαιδευτές και μαθητές συζητούν για τα βασικά αίτια και τα αποτελέσματα των τροχαίων και εντοπίζουν σημεία πρόληψης αυτών. Με στόχο τη διαδραστική μάθηση, γίνεται προβολή video για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, την απόσπαση προσοχής, την ευγένεια στο δρόμο και τις επώδυνες συνέπειες των τροχαίων.

...

Εκπαίδευση για την πρόληψη του Διαβήτη

Εκπαίδευση σε μαθητές και γονείς για την πρόληψη του ΔιαβήτηΗ ΑΧΑ, με στόχο να συνεισφέρει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και ασφαλέστερης κοινωνίας, τοποθετεί στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της την εκπαίδευση και την πρόληψη κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό, σύναψε πρόσφατα τριετή συμφωνία με την Κάρτα Διαβήτη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και δημιούργησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων και παιδιών. Αποστολή του προγράμματος είναι η ενημέρωση για την πρόληψη και για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, η οποία απασχολεί ήδη περίπου 1.300.000 συμπολίτες μας και έχει ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις. Στόχος είναι η προσέγγιση και ενημέρωση όσο τον δυνατόν μεγαλυτέρου κοινού. 

...

Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο "Δρόμοι στο Μέλλον"

Η ΑΧΑ συμμετέχει στη Συμμαχία που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο. Βασικός συνεργάτης και ενεργό Μέλος στη Συμμαχία, είναι επίσης η εταιρεία Αττική Οδός με την οποία το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συνεργάζεται από το 2009. Η συνεργασία αυτή αφορά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» που πραγματοποιείται σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της χώρας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 55.000 παιδιά.