Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης AXA Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης AXA

Τι σας προσφέρει η ασφάλιση αστικής ευθύνης

 

Η ΑXA Ασφαλιστική καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη/Ηθική Βλάβη) ή/και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε Τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου και των προστηθέντων του.

Συγκεριμένα προσφέρεται κάλυψη:

  • Προσωπικής & Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης.
  • Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης επαγγελματικών εγκαταστάσεων και χώρων (π.χ. ξενοδ/χείων, εστιατορίων, γραφείων κλπ.).
  • Γενικής & Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης αναφορικά με οικοδομικές εργασίες.
  • Αστικής Ευθύνης Προϊόντος.
  • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (Ιατρών, Φαρμακοποιών, Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών).
  • Επαγγελματική Ευθύνη Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Tour Operators Liability).
  • Γενική Αστική Ευθύνη κοινοχρήστων χώρων.