Ομαδικά προγράμματα ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων

Παροχές επιχειρήσεων

Ομαδικά προγράμματα Ασφάλειας Ζωής και Ατυχημάτων Ομαδικά προγράμματα Ασφάλειας Ζωής και Ατυχημάτων

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων αποτελούν πρόσθετες παροχές των επιχειρήσεων προς το προσωπικό τους ή των συλλόγων και σωματείων προς τα μέλη τους, πέραν της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σκοπός των προγραμμάτων

Ο σκοπός των ομαδικών προγραμμάτων ασφάλειας ζωής και ατυχημάτων είναι η εξασφάλιση των εργαζομένων - μελών καθώς και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να επιφέρουν σοβαρές οικονομικές επιβαρύνσεις.