ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ GENERALI ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

 

Την 31 Μαΐου 2021 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της  «ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε.» από τον Όμιλο Generali και η μετονομασία αυτής σε «GENERALI HELLAS I Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία». Ως εκ τούτου, τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «Generali Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία» (η «Generali») και «GENERALI HELLAS I Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» (η «Generali I») αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης τους, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Η συγχώνευση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ακόμη πιο εύρωστου ασφαλιστικού οργανισμού με ηγετική θέση σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων και βεβαίως θα λειτουργήσει προς σημαντικό όφελος και όλων των ασφαλισμένων τους.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η σταδιακή μεταβίβαση στην Generali όλων των στοιχείων που τηρούνται στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων, ώστε με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, να έχει ήδη διασφαλισθεί απόλυτα η συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τη Generali, χωρίς οποιαδήποτε επίδραση στα δικαιώματά τους, εκτός βεβαίως του γεγονότος ότι στη θέση της Generali I θα βρίσκεται πλέον η Generali, η οποία θα αποτελεί και τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων τους, υπέχοντας όλες τις σχετικές υποχρεώσεις απέναντί τους σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Generali I και η Generali θα λειτουργούν προσωρινά ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους για τον παραπάνω σκοπό και για το λόγο αυτό ενημερώνουν τους ασφαλισμένους ως εξής: 
 

Ταυτότητα & στοιχεία επικοινωνίας των από κοινού υπευθύνων επεξεργασίας

  • «GENERALI HELLAS I Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», Αθήνα (Μιχαλακοπούλου 48) compliance.dataprotection@axa.gr, τηλ.: 210 7268000
  • «Generali Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία», Αθήνα (Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου) dpo@generali.gr, τηλ.: 210 8096100 

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα διαβιβαστούν στην Generali

Τα δεδομένα που έχει ήδη συλλέξει και επεξεργάζεται η Generali I  στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υφιστάμενη ενημέρωση για την «Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και ειδικότερα στην ενότητα «Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η ΑΧΑ Ασφαλιστική» η οποία είναι αναρτημένη στο https://www.axa.gr/proswpika-dedomena.

 

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας
Η διαβίβαση των δεδομένων στη Generali και η εν γένει επεξεργασία τους αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Generali I  με την Generali και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του έννομου συμφέροντός τους να διασφαλίσουν την εύρυθμη και έγκαιρη ολοκλήρωση της συγχώνευσης, προς όφελος και των ασφαλισμένων τους (νομική βάση περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων).

 

Δικαιώματα που αφορούν στα Προσωπικά Δεδομένα
Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα θα διαβιβασθούν κατά τα ανωτέρω, μπορούν οποτεδήποτε να υποβάλουν έγγραφη αίτηση στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Generali I, είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance.dataprotection@axa.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα, υπόψη της ανωτέρω Διεύθυνσης για να ζητήσουν τυχόν διευκρινίσεις καθώς και για να ασκήσουν, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων:

 

α) το δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθούν ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Generali I, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους και εν προκειμένω για τη διαβίβαση στην Generali,
β) το δικαίωμα διόρθωσης, προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες  και ελλείψεις των δεδομένων τους,
γ) το δικαίωμα διαγραφής, προκειμένου να διαγραφούν δεδομένα τους από τα αρχεία της Generali I,
δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, εφόσον έχουν ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα τους δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν,
ε) το δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να παραλάβουν τα δεδομένα τους από την Generali I και να τα  διαβιβάσουν σε τρίτον,
στ) το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της συγχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης, θα σταθμιστεί αν οι λόγοι που επικαλούνται και οι οποίοι πρέπει να αφορούν στη δική τους, ιδιαίτερη, κατάσταση υπερτερούν των συμφερόντων των εταιρειών για τη συγχώνευση.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι θίγονται τα προσωπικά δεδομένα τους, δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr).

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και δεδομένου ότι θα έχει επέλθει καθολική διαδοχή της Generali σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Generali I, θα μπορούν να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@generali.gr  είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ηλία Ηλιού 35-37 & Πυθέου, Αθήνα.