Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών και Μελών Διοίκησης

Directors & Officers Liability  Insurance


Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η πληθώρα των κανόνων και των κανονισμών που πρέπει να ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά μέλη μιας επιχείρησης δημιουργεί ένα πλαίσιο εξονυχιστικού ελέγχου της διοίκησης από ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερομένων (μέτοχοι, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνητικοί φορείς, εργαζόμενοι, πελάτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Έχοντας την υποχρέωση να εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντά ενός οργανισμού, τα στελέχη τόσο των πολυεθνικών εταιρειών όσο και των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, αντιμετωπίζουν προσωπική ευθύνη και συνεπώς διατρέχουν κίνδυνο απώλειας της προσωπικής τους περιουσίας.

Καθώς εγείρονται αξιώσεις και απαίτησεις αποζημίωσης, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η σημασία της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών και Μελών Διοίκησης (Directors’ & Officers’ Liability  Insurance) έχει τεράστια σημασία για την προστασία της επιχείρησής σας έναντι ενεργειών τρίτων.

 

Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών και Μελών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) απευθύνεται σε:

Φυσικά πρόσωπα όπως

 • Μέλη Δ.Σ.
 • Διευθυντές και στελέχη
 • Όλους τους εργαζόμενους
 • Διευθυντές ανεξαρτήτων εταιρειών
 • Συζύγους, κληρονόμους ή νόμιμους εκπροσώπους των παραπάνω

Νομικά Πρόσωπα, όπως την ίδια την εταιρεία και τις θυγατρικές της, που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο εκτός από επιχειρήσεις που ανήκουν στον στον τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
 
Η Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών και Μελών Διοίκησης (Directors & Officers Liabilit Insurance) καλύπτει:

 • Απαίτηση αποζημίωσης, οικονομικής ή μη οικονομικής φύσεως, που προβάλλεται ή εγείρεται από κάποιον τρίτο (όπως πελάτες, πιστωτές ή μέτοχοι της εταιρείας) ή/και υπαλλήλους της επιχείρησης για λάθη και παραλείψεις κατά τη διαχείριση και διοίκηση της επιχείρησης.
 • Κάλυψη Εξωδικαστικών Συμβιβασμών                           
 • Απαιτήσεις που εγείρονται ενάντια σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ασφαλισμένης επιχείρησης                     
 • Αστική ή ποινική δίκη ή αγωγή 
 • Ποινική, διοικητική ή ρυθμιστική έρευνα, διερεύνηση, ακρόαση ή εξέταση που κινείται από ρυθμιστική αρχή ή κρατικό φορέα ή κρατική υπηρεσία
 • Έξοδα υπεράσπισης έναντι σε κάθε αξίωση και έξοδα εκπροσώπησης στην περίπτωση ποινικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής έρευνας
 • Έξοδα που απορρέουν εξαιτίας μόλυνσης/ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ευθύνης
 •  Διοικητικά Πρόστιμα