Ασφάλιση Πυρός

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Πυρός σάς βοηθά να διαχειρίστείτε οικονομικά την πιθανότητα οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα εμπορεύματα, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται και το λοιπό περιεχόμενο της επιχειρησής σας, να υποστούν ζημιά σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, καιρικών φαινόμενων ή άλλων φυσικών καταστροφών καθώς και ζημιές που μπορεί να προκληθούν από παράνομες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως κλοπή, κακόβουλες πράξεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτικές ταραχές.

Επεκτάσεις

Για την ευρύτερη κάλυψη των κινδύνων και των αναγκών της επιχείρησής σας παρέχονται επεκτάσεις για:

Απώλεια κερδών που θα υποστεί η επιχείρηση σας λόγω ζημιάς των ασφαλισμένων αντικείμενων από κάποιον καλυπτόμενο κίνδυνο.

Κάλυψη διάφορων εξόδων ή δαπανών που απορρέουν από μία ζημιά όπως έξοδα για αποκομιδή συντριμμάτων, δαπάνες φύλαξης, δαπάνες μεταστέγασης, αμοιβές μηχανικών/αρχιτεκτόνων, ή ευθύνη για μετάδοση ζημιάς σε γειτονικές περιουσίες.

Υποκατηγορίες

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία παρέχονται επιπλέον:

  • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την κάλυψη ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, ιατρικών μηχανήματων που χρησιμοποιούν τεχνολογία υπολογιστών (π.χ. υπέρηχοι, τομογράφοι), τηλεπικοινωνιακού, οπτικοακουστικού εξοπλισμού, κεντρικών μονάδων ελέγχου, ψηφιακών κέντρων κλπ.  Παρέχεται, επίσης, εκτεταμένο πλαίσιο κάλυψης τύπου Κατά Παντός Κινδύνου το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα υποστεί ο εξοπλισμός, πλην ορισμένων βασικών εξαιρέσεων (π.χ. πόλεμος, ή αισθητικά ελαττώματα που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού).
  • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών για την κάλυψη του μηχανολογικού εξοπλισμού μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Μέσα από την επέκταση του πλαισίου κάλυψης εκτός από τους παραπάνω αναφερόμενους κινδύνους πυρός, οι οποίοι κατά κανόνα προκαλούνται από εξωτερικά αίτια, παρέχεται κάλυψη καί για ζημιές από εσωτερικές μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.
  • Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων για την κάλυψη των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων από κινδύνους που μπορεί να συμβούν όσο αυτά μεταφέρονται. Περιλαμβάνει ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς χώρες εξωτερικού ή μεταφορά εντός Ελλάδας. Επιπλέον, καλύπτεται η μεταφορά που θα πραγματοποιηθεί με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (οδικές, ατμοπλοϊκές, αεροπορικές μεταφορές), ενώ το εύρος των καλύψεων μπορεί να περιλαμβάνει είτε κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων είτε τύπου Κατά Παντός Κινδύνου.
  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων η οποία προσφέρεται για περιουσία που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα έργων που περιλαμβάνει από κατασκευές, ανακαινίσεις, ή επεκτάσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων εμπορικών, βιοτεχνικών ή βιομηχανικών χώρων μέχρι μεγάλης κλίμακας έργα υποδομών όπως δίκτυα οδοποιίας, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές και εγγειοβελτιωτικά έργα. Η έκταση της κάλυψης είναι τύπου Κατά Παντός Κινδύνου και προσφέρει τη δυνατότητα ασφάλισης, πέραν των ζημιών που θα υποστεί το ίδιο το έργο, όπως του οικοδομικού και εργοταξιακού εξοπλισμού, των μηχανήματων έργου καθώς και της ευθύνης του ασφαλισμένου εργολάβου για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους ή στους εργαζόμενους και σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών. Με το συγκεκριμένο είδος ασφάλισης καλύπτονται κυρίως τα έργα πολιτικού μηχανικού.
  • Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως η οποία παρέχει αντίστοιχη με την Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων έκταση κάλυψης για έργα μηχανολόγου μηχανικού (έργα μηχανολογίας).