Γενική Αστική Ευθύνη

Η Γενική Αστική Ευθύνη αποτελεί το βασικό προϊόν για την κάλυψη -κυρίως- της ευθύνης της επιχείρησής σας απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων από συμβάντα που θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι πτώσεις, οι τροφικές δηλητηριάσεις, τα ατυχήματα από χρήση ανελκυστήρων ή άλλων μηχανήματων και η ζημιά ή η απώλεια περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

Η ασφαλιστική κάλυψη διαφόρων ειδών ευθύνης για απαιτήσεις τρίτων που αφορούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τις οποίες οι τελευταίοι θα υποστούν και για τις οποίες προκύπτει νομικά η ευθύνη αποζημιωσής τους από την επιχείρησή σας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της.

Επεκτάσεις

Για την ευρύτερη κάλυψη των κινδύνων και των αναγκών της επιχείρησής σας παρέχονται επεκτάσεις για:

Αστική Ευθύνη Εργοδότη για την ανάγκη κάλυψης της επιχείρησή σας έναντι απαιτήσεων των εργαζόμενων για ατυχήματα που θα συμβούν στο πλαίσιο της εργασίας τους.

Αστική Ευθύνη Προϊόντων για τις επιχειρήσεις που η παραγωγή ή διάθεση προϊόντων αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης απαιτήσεων τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες καθώς και κάλυψης για έξοδα ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων.

Υποκατηγορίες

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου εργασιών μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία παρέχονται επιπλέον:

  • Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για την καλυψη της ανάγκης του επαγγελματία απέναντι σε απαιτήσεις πελατών για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που δεύτεροι έχουν υποστεί, από την παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών του. Προσφέρεται σε γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και μελετητικά γραφεία για υπηρεσίες μελέτης – επίβλεψης έργων.       
  • Ασφάλιση Περιβαλλοντικών Κινδύνων για τις επιχειρήσεις που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, προσφέροντας καλύψεις οι οποίες αφορούν την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων (εδάφη, ύδατα, χλωρίδα, πανίδα), καλύψεις έναντι σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών σε τρίτους εξαιτίας περιβαλλοντικού περίστατικού για το οποίο ευθύνεται η ασφαλισμένη επιχείρηση αλλά και κάλυψη εξόδων για την αποκατάσταση ζημιών που θα υποστούν και οι εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου από την περιβαλλοντική περίπτωση.