Γνωριμία με τις Διευθύνσεις

Η ομάδα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Αλλαγής υποστηρίζει καθημερινά την ανάπτυξη της εταιρείας μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων της.

 

Κύριες προτεραιότητές της είναι η προσέλκυση νέων ταλέντων που ανταποκρίνονται στην κουλτούρα, τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου ΑΧΑ, ο σχεδιασμός συστημάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης που ενισχύουν τις ηγετικές και τεχνικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, αλλά και η χάραξη στρατηγικής και διαδικασιών αμοιβών και παροχών, σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους οργανισμού. Επίσης, βασικοί στρατηγικοί πυλώνες της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η προώθηση του Employer Branding, η διαχείριση ταλέντων, η προώθηση ίσων ευκαιριών (Diversity & Inclusion), η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (πρόγραμμα I am AXAually Home και πρόγραμμα Employee Well Being@AXA), η συμμετοχή των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μέσω της ομάδας AXA Hearts in Action, το χτίσιμο μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας και η διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας με όλα τα μέλη του οργανισμού.

 

Η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζει καθημερινά τους εργαζόμενους της εταιρείας μέσω του θεσμού των HR Business Partners.

 

Οι αναλογιστές ασχολούνται με την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει η Επιχείρηση. Παρακολουθούν την κερδοφορία των ασφαλιστικών προϊόντων, ορίζουν την πολιτική τιμολόγησης και αποθεματοποίησης για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους.


Η ομάδα αναλογιστών βοηθάει την επιχείρηση να καταλήξει σε συμπεράσματα και να πάρει στρατηγικές αποφάσεις μέσα από την στατιστική ανάλυση δεδομένων, αναλύοντας ιστορικές και προβλέποντας μελλοντικές τάσεις, κατασκευάζοντας μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουν την εξέλιξη των κινδύνων σύμφωνα με την τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του ομίλου της ΑΧΑ.


Η ομάδα αναλογιστών συνεργάζεται στενά με τις ομάδες Σχεδιασμού Προϊόντων, Οικονομικών, Marketing, Underwriting και Πληροφορικής.

Η ομάδα Διαχείρισης Ζημιών παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της στρατηγικής μας υπόσχεσης στους πελάτες μας, να τους διαχειριζόμαστε με προσήλωση, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία όταν προκύψει κάποιος κίνδυνος και έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες μας.


Η ομάδα Διαχείρισης Ζημιών ορίζει τα ποσά αποζημιώσεων, ενημερώνει τους συνεργάτες και τους πελάτες για την αποζημίωση που έχει ορίσει, παράγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δείκτη ζημιών κλάδου και την ανάλυση ζημιών, έτσι ώστε το κόστος λειτουργίας να είναι σύμφωνο με την στρατηγική τιμολόγησης των προϊόντων, συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία διαπραγματεύσεων και συμφωνιών (Service Level Agreements – SLA’s) που αφορούν στο χρόνο υλοποίησης, την ποιότητα, την επικοινωνία και το κόστος των εργασιών και της εξυπηρέτησης, σε συνεργασία με την ομάδα Operational Excellence, συμμετέχει στις διαδικασίες βελτίωσης των ασφαλιστικών εργασιών και προώθηση κανόνων συνεργασίας που έχουν οριστεί με άλλες ομάδες. Τέλος, συνεργάζεται με πραγματογνώμονες, ερευνητές, δικηγόρους και ιατρούς για τον έλεγχο και την εκτίμηση των ζημιών και ενημερώνει τους αντασφαλιστές κατά την αναγγελία και την πορεία της ζημιάς.

Η Διεύθυνση Δικτύων Διανομής ορίζει τη στρατηγική πωλήσεων της εταιρίας και την υλοποιεί μέσω όλων των δικτύων διανομής της εταιρίας (bancassurance, αποκλειστικό δίκτυο συνεργατών Axa, μεσίτες και πράκτορες). Η ομάδα των Δικτύων Διανομής περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διοικητικών θέσεων που αφορούν:  Την άμεση υποστήριξη των ασφαλιστικών συνεργατών, την εκπαίδευση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση στρατηγικών πλάνων ανάπτυξης όλων των δικτύων. Κύριες  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  Δικτύων Διανομής είναι η ανάπτυξη στρατηγικής πωλήσεων, η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργάτες και το σύνολο του πελατολογίου, η δημιουργία εργαλείων πωλήσεων, η ανάλυση των αναγκών των πελατών και των συνεργατών και η ικανοποίησή τους μέσω συμβουλευτικής πώλησης, η διερεύνηση των εξελίξεων στην αγορά των δικτύων διανομής σε ότι αφορά τις τάσεις δημιουργίας νέων δικτύων και μετασχηματισμού των υφιστάμενων, η εκπαίδευση τους τόσο σε θέματα προϊόντων και διαδικασιών όσο και σε θέματα ηγεσίας, τεχνικών πωλήσεων και δεξιοτήτων ,ο σχεδιασμός  και η παρακολούθηση και η επίτευξη των στόχων των δικτύων διανομής. 

Η ομάδα Επικοινωνίας αναπτύσσει και προωθεί την εικόνα και τη φήμη της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των μηνυμάτων που μεταφέρει, όπως και τη συνάφειά τους με την ταυτότητα του Ομίλου ΑΧΑ. Η ομάδα Επικοινωνίας διεξάγει μετρήσεις και αναλύει τη συνάφεια της στρατηγικής επικοινωνίας, προωθεί τη στρατηγική της εταιρίας στα ΜΜΕ, σε συνεργασία με την ομάδα Marketing, οργανώνει projects που αφορούν στη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας, σε συνεργασία με την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού και είναι υπεύθυνη για την προώθηση των μέσων εσωτερικής επικοινωνίας. Συνεργάζεται στενά με την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού για την προώθηση της κουλτούρας του Ομίλου ΑΧΑ και την ενδυνάμωση του internal pride. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση όλων των εκδηλώσεων της εταιρίας (συνέδρια, προώθηση brand name, διαφημιστικές καμπάνιες, εκδηλώσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κλπ.).

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση της Εταιρείας στην επίτευξη των στρατηγικών και τακτικών στόχων της, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης  των κινδύνων, των συστημάτων ελέγχου και του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, μέσω της παροχής ανεξάρτητων αντικειμενικών και κριτικών αξιολογήσεων όλων των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρίας αλλά και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η ΔΕΕ προβαίνει σε ανάλυση των κινδύνων, στην σχεδίαση-προγραμματισμό και εκτέλεση του ετησίου ελεγκτικού πλάνου, στη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αναφοράς ελέγχου στις επισκοπούμενες Διευθύνσεις και στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη τακτική παρακολούθηση των πλάνων υλοποίησης των ελεγκτικών συστάσεων, στη τακτική συνεργασία με την Διοίκηση της Εταιρίας, τους ορκωτούς ελεγκτές και όταν απαιτείται με την Εποπτική Αρχή.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής αποτελεί πυλώνα της ΑΧΑ Ασφαλιστικής καθώς προσφέρει λύσεις επιχειρηματικής τεχνολογίας που απαντούν στοχευμένα στις ανάγκες των εσωτερικών/εξωτερικών συνεργατών και των πελατών της AXA μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Μέσα από σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής των συστημάτων, την αξιοποίηση των μεθοδολογιών agile, business analysis και project management, αλλά και την εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών όπως τα Big Data, το Cloud, το Mobile υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες μας και τους συνεργάτες μας. Εξασφαλίζει την καθημερινή, ασφαλή εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών για την διάθεση και λειτουργία των ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων. Προσφέρει συνολικά αυτοματοποίηση, ταχύτητα, πελατοκεντρικότητα και κερδοφόρα κλιμάκωση του όγκου εργασιών.

Η ομάδα Σχεδιασμού Προϊόντων δημιουργεί νέα προϊόντα, παρακολουθεί και βελτιώνει τα υπάρχοντα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες.

Μέσω στενής συνεργασίας με τις ομάδες Marketing, Οικονομικών, Πληροφορικής, και Δικτύων Διανομής, η ομάδα Σχεδιασμού Προϊόντων είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων: σχεδιασμός παροχών και διαδικασιών, ανάλυση απαιτήσεων, προετοιμασία προδιαγραφών, συγγραφή όρων συμβολαίου και υποστηρικτικού υλικού, παρουσιάσεις καιεπικοινωνία, παρακολούθηση του προϊόντος για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και της κερδοφορίας της επιχείρησης.
 

Η Οικονομική Διεύθυνση αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές διευθύνσεις της εταιρίας, καθώς υποστηρίζει τη στρατηγική της μέσω διαφόρων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, που καθορίζουν την ζωτικότητά της. Την ομάδα Οικονομικής Διεύθυνσης αποτελούν πρωτοπόροι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, των οποίων το έργο είναι πίσω από κάθε διαδικασία που καθορίζει την κερδοφορία και τη βιωσιμότητά της. Δεδομένου του στρατηγικού ρόλου η ομάδα συμμετέχει στη διαχείριση στρατηγικών θεμάτων. Κύριες αρμοδιότητες αυτής της ομάδας είναι ο ορισμός της στρατηγικής, ο σχεδιασμός, η ανάλυση και η παρακολούθηση όλων των χρηματοοικονομικών θεμάτων, καθώς και η οργάνωση κύριων στρατηγικών διαστάσεων, από το σχεδιασμό προϊόντων έως τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Στην ομάδα της Οικονομικής Διεύθυνσης ανήκουν και οι αναλογιστές οι οποίοι ασχολούνται με την εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει η εταιρεία. Παρακολουθούν την κερδοφορία των ασφαλιστικών προϊόντων, ορίζουν την πολιτική τιμολόγησης και αποθεματοποίησης για τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Η ομάδα αναλογιστών βοηθάει την επιχείρηση να καταλήξει σε συμπεράσματα και να πάρει στρατηγικές αποφάσεις μέσα από την στατιστική ανάλυση δεδομένων, αναλύοντας ιστορικές και προβλέποντας μελλοντικές τάσεις, κατασκευάζοντας μαθηματικά μοντέλα που προβλέπουν την εξέλιξη των κινδύνων σύμφωνα με την τοπική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του ομίλου της ΑΧΑ.

Η ομάδα Marketing παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των πελατών και τις εντάσσει στη στρατηγική της εταιρίας, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι ανάγκες λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παροχής αξίας στον πελάτη: από το σχεδιασμό των προϊόντων έως την παροχή υπηρεσιών.

Στις κύριες αρμοδιότητες της ομάδας Marketing συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η προώθηση στρατηγικών πλάνων marketing, μέσω εκπόνησης ερευνών αγοράς, η τμηματοποίηση των πελατών και η προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη και κάθε δικτύου διανομής, σε συνεργασία με τις ομάδες Αναλογιστικού, Σχεδιασμού Προϊόντων και Πωλήσεων, ο σχεδιασμός διαφημιστικών εκστρατειών και η προώθησή τους στα ΜΜΕ, η προσέλκυση, η ανάπτυξη (cross & up selling) και η διατήρηση πελατολογίου, καθώς και η προώθηση του branding του Ομίλου ΑΧΑ.

Το 2018 ο Όμιλος ΑΧΑ αναδείχτηκε, για 10η συνεχόμενη χρονιά, 1ο insurance brand παγκοσμίως.

Η ομάδα Risk Management ορίζει, αξιολογεί, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους χρηματοοικονομικούς, ασφαλιστικούς και λειτουργικούς κινδύνους της εταιρίας και διασφαλίζει την εταιρική φερεγγυότητα. Σε συνεργασία με πολλές ομάδες, η ομάδα Risk Management παίζει στρατηγικό ρόλο στον ορισμό του ύψους ενός αναλαμβανόμενου κινδύνου, το οποίο διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και αξιοπιστία της εταιρίας. Τέλος, βασικός στόχος της ομάδας Risk Management είναι η προώθηση μιας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων μέσα από προσαρμοσμένα προγράμματα και εργαλεία.

Ως Underwriting ορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης και ανάληψης του ασφαλιστικού κινδύνου βάσει της κατάστασης της υγείας του αιτούντος (ιατρικό Underwriting), με την οικονομική κατάσταση (οικονομικό Underwriting) και στοιχεία που παρέχονται με την αίτηση ασφάλισης. Αποτέλεσμα της επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων είναι η λήψη μίας απόφασης η οποία θα καθορίζει τους όρους κάτω από τους οποίους προσφέρεται ή όχι ασφαλιστική κάλυψη.

Βασικός στόχος της ομάδας Underwriting είναι η εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου αλλά και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, όπως προστάζουν οι αρχές πελατοκεντρικότητας της ΑΧΑ.

Κύριες αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι η ευρύτερη προσέγγιση στην εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, έτσι ώστε μέσα από μία διαδικασία ανατροφοδότησης δεδομένων που λαμβάνει από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, τους κανόνες που διέπουν το Underwriting, τους όρους των αντασφαλιστικών συμβάσεων και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων να δίνεται πάντοτε η καλύτερη λύση που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων της εταιρίας.

H ομάδα Project Management της ΑΧΑ Ασφαλιστικής είναι υπεύθυνη για το Transformation Project της εταιρίας, το οποίο στοχεύει στην αλλαγή όλων των μηχανογραφικών συστημάτων και διαδικασιών της εταιρίας για τη σωστότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Κύριες αρμοδιότητες αυτής της ομάδας είναι η διαχείριση παραγωγής αποτελεσμάτων, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση έργων, η διαχείριση και παρακίνηση των ομάδων έργου (project teams), η παραγωγή του Project Charter, η προετοιμασία των Project Plans σε συνεργασία με τους Διευθυντές Ομάδων και σε συμφωνία με τον IT Program Manager, η διαχείριση ρίσκων έργου συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης απρόοπτων καταστάσεων, η προετοιμασία Highlight Reports, Lessons Learned Report, των απαιτούμενων Follow-on Action Recommendations και του End Project Report.

Η Διεύθυνση Λειτουργιών έχει καθοριστικό ρόλο στον επιτυχημένο σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρίας μέσω της ανάληψης κινδύνων και των αποζημιώσεων που οδηγεί σε κερδοφορία και κατ' επέκταση καλύπτει σε μεγάλο ποσοστό την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Σκοπός της είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η βέλτιστη ικανοποίηση των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη στα πλαίσια της πελατοκεντρικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης και ανάληψης των ασφαλιστικών κινδύνων, της άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στην περίπτωση αποζημίωσης και της επιλογής δικτύου παρόχων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Κύριες αρμοδιότητες της ομάδας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων (Underwriting) είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών από πληθώρα πηγών, η κατηγοριοποίηση των κινδύνων, με κύριο γνώμονα την ποιοτική ανάληψη ρίσκου και την σωστή τιμολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου καθώς και το εύρος της κάλυψης.

Η ομάδα διαχείρισης ζημιών υλοποιεί τη στρατηγική μας υπόσχεση και εξυπηρετεί με προσήλωση, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία τους πελάτες μας αποζημιώνοντας τον ασφαλισμένο κίνδυνο. Στα κύρια καθήκοντά της εντάσσονται ο δίκαιος και στο σωστό χρόνο ορισμός των ποσών αποζημίωσης, η συνεργασία με πραγματογνώμονες, ερευνητές, δικηγόρους και ιατρούς για τον έλεγχο και την εκτίμηση της ζημιάς και η άμεση ενημέρωση των ασφαλιζόμενων για την πορεία της ζημιάς τους.

Μέσω του Insurance Procurement ενισχύεται η υλοποίηση των υποσχέσεων μας προς τους πελάτες μας επιλέγοντας προσεκτικά το δίκτυο παρόχων υπηρεσιών με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ελεγχόμενου κόστους, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στους πελάτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία.

Επιπλέον υποστηρίζει τις λειτουργίες του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Ζωής & Αποταμιευτικών προγραμμάτων.

H ομάδα των Project Managers είναι υπεύθυνη για την επιτυχημένη εκτέλεση έργων του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας, με άξονες τη βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη, την ικανοποίηση και διατήρηση πελατών και συνεργατών, καθώς και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, με χαμηλό κόστος και υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας.
Κύριες αρμοδιότητες της ομάδας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση των έργων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας, με έμφαση στο καθορισμό των στόχων του έργου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στη υποστήριξη της βελτίωσης των επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών, στο σχεδιασμό του πλάνου εφαρμογής της αλλαγής και στην οργάνωση και συντονισμό των ομάδων έργου.
Για έργα που απαιτούν υλοποιήσεις σε υποδομές πληροφορικής, διατηρεί στενή συνεργασία με τους IT project managers για την παράδοση των εργασιών υλοποίησης.

Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση της Εταιρείας για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των νόμων 4364/2016, 3691/2008, 2472/1997, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους και του ισχύοντος ευρωπαϊκού δικαίου. Η λειτουργία του περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιθανής επίπτωσης, που τυχόν μεταβολές του υφιστάμενου νομικού ή θεσμικού πλαισίου, θα είχαν επί των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και την αναγνώριση και εκτίμηση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης.